ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub spedytor, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  2. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Konsumenta oraz do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, pomimo stosowania zwrotu Klient.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o, których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści na adres: info@4instalator.pl. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiadomi Klienta o skuteczności złożenia tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail.
  5. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy – zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie (np. zwrot przelewem w przypadku pierwotnej płatności za pobraniem). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w szczególności z uwzględnieniem ust. 9 niniejszego paragrafu. Jako miejsce dokonywania zwrotu towaru wskazuje się następujący adres: ul. Gryfińska 104, 70-772 Szczecin.
  9. Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Sprzedawca będzie każdorazowo informował o kosztach zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter towar ten nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość