REKLAMACJE

  1. Produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
  2. W przypadku objęcia oferowanych Produktów gwarancją producenta lub innego podmiotu upoważnionego do udzielenia gwarancji na produkt w imieniu producenta (gwarancja producenta), uprawnienia z tytułu gwarancji producenta nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności w przypadku Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  4. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami wyłączona zostaje, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rękojmia za wady rzeczy sprzedanej na zasadach uregulowanych w przepisach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
  5. Klient może złożyć reklamację pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub niżej wskazany adres e-mail: info@4instalator.pl. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Klienta, jak również dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru w Sklepie. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.
  6. Sprzedawca wskazuje, iż wszelkie parametry techniczne towarów podawane w opisach towarów oferowanych przez Sprzedawcę pochodzą zawsze od producentów towarów (są deklarowane przez producentów konkretnych urządzeń). Nadto Sprzedawca wskazuje, iż prawidłowy montaż, podłączenie oraz uruchomienie urządzenia wymaga korzystania z usług osób posiadających odpowiednie (w szczególności uznawane przez producenta urządzenia) kwalifikacje i uprawnienia.