FORMY WYSYŁKI

  1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się poprzez wybrany przez Klienta sposób dostawy, przy czym Klient każdorazowo w toku składania zamówienia będzie mógł dokonać wyboru sposobu dostawy spośród sposobów dostawy oferowanych aktualnie przez Sklep z uwzględnieniem każdorazowo aktualnie obowiązującego kosztu wybranego sposobu dostawy.
  2. Dostawa zamówionych produktów odbywa się na koszt Klienta.
  3. Koszt dostawy, w zależności od sposobu dostawy oraz rodzaju i ilości towaru, jest uwidoczniony na etapie poprzedzającym potwierdzenie złożenia zamówienia z wyszczególnieniem najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz ze wskazaniem ewentualnych ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
  4. Z chwilą wydania Produktu, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi - jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora - jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
  5. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora, jest on zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany również do niezwłocznej weryfikacji po dostarczeniu przesyłki, czy Produkt jest zgodny ze złożonym zamówieniem.
  6. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta będącego Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora, Klient ten powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika powinien sprawdzić czy zamówiony towar jest wolny od wad – w tym pozbawiony uszkodzeń czy ubytków, które mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, spisał stosowny protokół, dokonał czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez udokumentowanie stanu przesyłki i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
  7. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych produktów w siedzibie Sprzedawcy w dniach roboczych w godzinach od 10:00 do 14:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Klient dokonuje wyboru odbioru osobistego zamówionych produktów wraz ze wskazaniem adresu odbioru poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia. W przypadku nie dokonania przez Klienta odbioru towaru w terminie 7 dni roboczych od dnia opłacenia zmówienia i potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo naliczania za każdy kolejny dzień opłaty w wysokości netto stanowiącej równowartość 1 % wartości netto towaru (nie mniej jednak niż 30 zł netto za dzień) za konieczność magazynowania towaru zamówionego przez Klienta. Niezależnie od powyższego, po upływie wyżej wskazanego terminu, Sprzedawca może również odstąpić od umowy z Klientem i z chwilą zwrotu Klientowi zapłaconej przez Klienta ceny, Sprzedawca wolny będzie od jakichkolwiek zobowiązań wobec Klienta wynikających z zawartej umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Sprzedawcę winno być w takim przypadku poprzedzone wezwaniem Klienta do odbioru towaru. Wystarczające jest dla skuteczności wyżej opisanego odstąpienia jeżeli wezwanie i samo odstąpienia dokonane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany Sprzedawcy przez Klienta. Wiadomość przesłaną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku braku wcześniejszego potwierdzenia odebrania wiadomości, uważa się za doręczoną Klientowi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym wiadomość ta została wysłana.