Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, zwanego dalej Sklepem, prowadzonego przez Sebastiana Bawankiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Gospodarcze Sebastian Bawankiewicz z siedzibą pod adresem: ul. Śródziemnomorska 7, 71-798 Szczecin, posiadającego NIP 8511694568 oraz REGON 320364355, na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
3. Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
 • Sklep – sklep internetowy, który funkcjonuje pod nazwą "4Instalator”; sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; sklep dostępny jest pod adresem internetowym 4Instalator.pl;
 • Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, tj. Sebastian Bawankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 4INSTALATOR z siedzibą pod adresem: ul. Śródziemnomorska 7, 71-798 Szczecin, posiadający NIP 8511694568 oraz REGON 320364355; zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do pobrania na stronie https://prod.ceidg.gov.pl; kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem: poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Gryfińska 104, 70-772 Szczecin; telefonu pod numerem: +48 783 241 305 w dniach roboczych w godzinach od 8 do 16; poczty elektronicznej pod adresem: info@4Instalator.pl;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawierając umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin – niniejszy dokument, który reguluje ogólne warunki korzystania ze Sklepu i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą; regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zasady zawierania umów na odległość za jego pośrednictwem; Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki;
 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dni wolne – dni nie będące dniami roboczymi.

 

§ 2.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na podstronach Sklepu dotyczących poszczególnych produktów.
2. Sprzedawca nie prowadzi stacjonarnej sprzedaży produktów (wyłącznym kanałem dystrybucji jest Sklep).
3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 11.00, jak też w dni wolne, traktowane będą jako zamówienia złożone odpowiednio w następnym dniu roboczym albo w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu lub dniach wolnych. Wysłane Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail (potwierdzenie zamówienia), stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
4. Klient zamawia towar przez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „Dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
5. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych tam warunków, jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane dane do faktury, wybraną formę płatności, ewentualnie inne zindywidualizowane informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 3.

FORMY PŁATNOŚCI

1. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następujących formach:
 • przelewem za pomocą bankowości internetowej – rozliczenie transakcji poprzez system Przelewy24,;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia;
 • gotówką przy odbiorze o ile łączna wartość zamówienia (wraz z kosztami wysyłki i pobrania) nie przekracza kwoty 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych brutto, przy czym w takim przypadku koszt pobrania gotówki przez doręczyciela pokrywa Klient.
2. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w podany poniżej sposób:
 • przedpłata w wysokości równowartości 100% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma;
 • zadatek w kwocie obejmującą określoną w potwierdzeniu zamówienia część wartości zamówienia i uregulowanie pozostałej kwoty bezpośrednio przed odbiorem towaru (na zasadzie indywidualnego uzgodnienia ze Sprzedawcą);
 • odroczony termin płatności – wyłącznie dla stałych klientów (na zasadzie indywidualnego uzgodnienia ze Sprzedawcą).

4. W przypadku nie opłacenia zamówienia w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie zawiadomiony przez Sprzedawcę. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których strony uzgodniły płatność przy odbiorze lub odroczony termin płatności.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, która zostanie dostarczona Klientowi wiadomością e-mail na trwałym nośniku.

 

§ 4.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, na rachunku bankowym Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania tej wpłaty. Powyższe nie dotyczy przypadków płatności za pobraniem oraz odroczonego terminu płatności kiedy powyższy termin liczony jest od dnia potwierdzenie zamówienia.

2. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz planowanego nowego terminu realizacji zamówienia. Klient pozostaje wówczas uprawniony do anulowania zamówienia.

3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem albo złożenia zamówienia na produkty oznaczone jako realizowane „na zamówienie”, Klient zostanie o powyższym niezwłocznie poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji zamówienia; realizacja zamówienia jedynie w odniesieniu do części produktów; anulowanie zamówienia w całości).

 

§ 5.

DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się poprzez wybrany przez Klienta sposób dostawy spośród niżej wymienionych:

 • kurier DPD;
 • paczkomaty Inpost;

2. Dostawa zamówionych produktów odbywa się na koszt Klienta.

3. Koszt dostawy, w zależności od sposobu dostawy oraz rodzaju i ilości towaru, jest uwidoczniony na etapie poprzedzającym potwierdzenie złożenia zamówienia, z wyszczególnieniem najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanych towarów oraz ze wskazaniem ewentualnych ograniczeń w dostawie. Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w składanym zamówieniu oraz potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

4. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika powinien sprawdzić czy zamówiony towar jest wolny od wad fizycznych – w tym pozbawiony uszkodzeń czy ubytków, które mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

5. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez udokumentowanie stanu przesyłki.

6. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych produktów w siedzibie Sprzedawcy w dniach roboczych w godzinach od 10:00 do 14:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Klient dokonuje wyboru odbioru osobistego zamówionych produktów wraz ze wskazaniem adresu odbioru poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia. W przypadku nie dokonania przez Klienta odbioru towaru w terminie 7 dni roboczych od dnia opłacenia zmówienia i potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo naliczania za każdy kolejny dzień opłaty w wysokości netto stanowiącej równowartość 1% wartości netto towaru (nie mniej jednak niż 30 zł netto za dzień) za konieczność magazynowania towaru zamówionego przez Klienta. Niezależnie od powyższego, po upływie wyżej wskazanego terminu, Sprzedawca może również odstąpić od umowy z Klientem i z chwilą zwrotu Klientowi zapłaconej przez Klienta ceny, Sprzedawca wolny będzie od jakichkolwiek zobowiązań wobec Klienta wynikających z zawartej umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Sprzedawcę winno być w takim przypadku poprzedzone wezwaniem Klienta do odbioru towaru. Wystarczające jest dla skuteczności wyżej opisanego odstąpienia jeżeli wezwanie i samo odstąpienia dokonane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany Sprzedawcy przez Klienta. Wiadomość przesłaną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku braku wcześniejszego potwierdzenia odebrania wiadomości, uważa się za doręczoną Klientowi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym wiadomość ta została wysłana.

 

§ 6.

REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

2. W przypadku objęcia oferowanych produktów gwarancją producenta lub innego podmiot upoważniony do udzielenia gwarancji na produkt w imieniu producenta (gwarancja producenta), uprawnienia z tytułu gwarancji producenta nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia). Szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach gwarancji producenta zawiera dokument gwarancji dostarczany wraz z produktem lub na trwałym nośniku wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji producenta Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie gwarancji.

3. Klient może złożyć reklamację  pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub niżej wskazany adres e-mail: info@4Instalator.pl. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Klienta, jak również dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru w Sklepie. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Sprzedawca wskazuje, iż wszelkie parametry techniczne towarów podawane w opisach towarów oferowanych przez Sprzedawcę pochodzą zawsze od producentów towarów (są deklarowane przez producentów konkretnych urządzeń). Nadto Sprzedawca wskazuje, iż prawidłowy montaż, podłączenie oraz uruchomienie urządzenia wymaga korzystania z usług osób posiadających odpowiednie (w szczególności uznawane przez producenta urządzenia) kwalifikacje i uprawnienia.

 

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści na adres: info@4Instalator.pl. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiadomKlienta o skuteczności złożenia tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail.

3. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy – zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie (np. zwrot przelewem w przypadku pierwotnej płatności za pobraniem). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jako miejsce dokonywanie zwrotu towaru wskazuje się następujący adres: ul. Gryfińska 104, 70-772 Szczecin.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

§ 8.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

2. W trosce o bezpieczeństwo, prawidłowość i wygodę dokonywania zakupów, Sklep korzysta z plików tekstowych cookies zgodnie z Polityką Cookies.

3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików Cookies opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://4instalator.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html

4. Pomiędzy Ceneo.pl ,a 4Instalator istnieje Umowa Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych, w których wykorzystywana jest dana osobowa: mail kupującego. Z pozostałych danych wykorzystywane jest ID zamówienia, data transakcji itp. Celem umowy jest badanie satysfakcji klientów poprzez wysyłania na adres e-mail ankiety z prośbą o ocenę transakcji. Kupujący może w każdej chwili nie wyrazić zgody poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie sklepu.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej 4Instalator.pl.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem lub realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia sporu w terminie 30 dni od ewentualnego wyznaczenia mediatora lub innym dodatkowym terminie wskazanym przez strony, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed właściwym sądem powszechnym.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić  o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się również pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL . Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż powyższe stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Sprzedawcy jako przedsiębiorcy, a wynikającego z właściwych przepisów prawa krajowego i unijnego i nie stanowi oświadczenia woli w przedmiocie wyrażenia zgody na korzystanie z pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami.

 

§ 10.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU.

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Sprzedawca informuje, iż:

 • warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące:  jedna z przeglądarek internetowych Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub w nowszych wersjach, z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strony Sklepu są zoptymalizowane dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
 • mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Kupującego mogą być następujące: brak takich treści.
 • umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

*Załącznik nr 2, Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel